คะแนนจากการสอบ GAT/PAT
  GAT ความถนัดทั่วไป
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
  PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
 
  คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่ สทศ.จัดสอบเดือนธันวาคม 2559
  1.วิชาภาษาไทย
2.วิชาสังคมศึกษา
3.วิชาภาษาอังกฤษ
4.วิชาคณิตศาสตร์ 1
(สายวิทย์และศิลป์คำนวณ)
  5.วิชาฟิสิกส์
6.วิชาเคมี
  7.วิชาชีววิทยา
8.วิชาคณิตศาสตร์ 2
(สายศิลป์ภาษา)
  9.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(สายศิลป์ภาษา)
   

 ข้อมูลผู้สมัคร
GPAX
เกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอม วิชาเคมี ,ชีววิทยา, ฟิสิกส์ , คณิตศาสตร์ เฉพาะกรณี ที่เลือกคณะวิทยาศาสตร์
 
สถานภาพทางการศึกษา
v
 
เลือกโครงการ
v
คำนวณข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณ
วิชา คะแนน ตัวคูณ น้ำหนัก ผลรวม เกณฑ์
ขั้นต่ำ%
ผลคะแนนสอบ
จำนวนที่รับ   คะแนนรวม  
 

สถิติ คะแนนในอดีต
ปีการศึกษา 
จำนวนรับ 
ผู้สมัคร 
คะแนนต่ำสุด 
คะแนนสูงสุด 
ไม่มีข้อมูล
สถิติคะแนนตํ่าสุด ประมวลผลจากคะแนนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตัวจริงเท่านั้น (ไม่รวมคะแนนตัวสำรอง)

เนื่องจากค่าน้ำหนักในการประมวลผล ของแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลงในบางสาขาวิชา
ผู้สมัครพึงตรวจสอบ และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ