วันที่ 29 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   คลิกที่นี่   

วันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   คลิกที่นี่   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดรับสมัครคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 11 มีนาคม 2559
เวลา 16.00 น. จำนวน 9 โครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ ดังนี้1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือก
ได้ 4 อันดับ
 รายละเอียดประกาศฯ

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ
หนังสือรับรองสายการเรียน เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง
(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ
รายละเอียดประกาศฯ
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากายภาพบำบัด
แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารังสีเทคนิค


ผู้ที่สมัครโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) นี้ จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ต่อ
โครงการ/คณะ/สาขาวิชา ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) และ

ไม่สามารถสมัครโครงการรับตรง (แบบปกติ) อื่นๆของจุฬาฯได้อีก หากสมัครมากกว่า 1 โครงการ
จะถือเอาโครงการที่สมัครและชำระเงินครั้งหลังสุดผู้สมัครโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) แล้ว ยังสามารถเลือกสมัครโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ได้อีก 1 โครงการ


ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดที่เลือกสมัครโครงการจุฬาฯ-ชนบท และโครงการรับตรง (แบบปกติ)
อีก 1 โครงการ ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท
ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะตัดรายชื่อผู้สมัคร
ออกจากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โครงการรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559

โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา จากโรงเรียน
ก่อนกำหนดการรับสมัคร เพื่อจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดในการกรอกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
และจะต้องนำเอกสารดังกล่าว (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลด

- ปฎิทินการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด

- วิธีการปรับตั้งรูปภาพ  ดาวน์โหลด

- ตัวอย่างใบสมัคร  ดาวน์โหลด

- โปรแกรม Adobe Reader X สำหรับอ่านไฟล์ Pdf   ดาวน์โหลด


การสมัคร ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้


1. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
2. เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร
3. Upload ภาพผู้สมัคร และ ภาพบัตรประจำตัวประชาชน 
4. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
5. พิมพ์ใบสมัคร นำไปชำระเงิน ไม่ต้องส่งใบสมัคร

เมื่อผู้สมัครชำระเงินแล้ว ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร และใช้แสดงในการสอบสัมภาษณ์

หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/สาขาวิชา จะต้องทำการสมัครและชำระเงินใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยึดข้อมูลที่มีการชำระเงินครั้งหลังสุด เป็นข้อมูลในการประมวลผล

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องจัดเตรียม

1. ศึกษาประกาศฯ และ เอกสารประกอบการรับสมัคร ให้ครบถ้วน  Click
 
2.   รูปถ่ายขนาด 4x5 ซม. หรือ 1.5x2 นิ้ว มีพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า สวมชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ เป็นรูปเดี่ยวหน้าตรงไม่ยิ้ม ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ โดยมีขนาดของใบหน้า 70-80% ของพื้นที่รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริงและต้องไม่มีการปรับแต่งแสงทางดิจิตอล เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 475x600 พิกเซล โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB

ตัวอย่างภาพผู้สมัครที่ถูกต้อง
 
3.   ภาพสีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เฉพาะด้านหน้า ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนา เป็นไฟล์นามสกุล.jpg โดยมีขนาด 600x388 พิกเซล โดยมีขนาดของไฟล์ประมาณ 100-200 KB (หากบัตรประจำตัวประชาชนมีข้อมูลในบัตรไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือบัตรประจำตัว ประชาชนเสื่อมสภาพ ให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ก่อนทำการอัพโหลด)

ตัวอย่างภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องการสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร เรียบร้อยแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ